‘Jó gyakorlatunk’

/‘Jó gyakorlatunk’
‘Jó gyakorlatunk’2017-02-09T10:48:20+00:00

Matematika-informatika-kommunikáció speciális program szerinti oktatási gyakorlatunk bemutatása

A speciális program szerinti oktatás tartalmi elemeit a Nemzeti Alaptantervben foglaltakkal összhangban valósítjuk meg.

Cél: az önálló, logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése, továbbá az információhoz jutás, az önálló ismeretszerzésre való képesség megalapozása és fejlesztése.

Olyan programot dolgoztunk ki, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy:

  • problémák iránti érzékenységük fejlett legyen,
  • képessé váljanak az algoritmusokban történő gondolkodásra,
  • legyenek nyitottak a világ dolgai iránt és nehézség nélkül, önállóan tudjanak gondolkodni abban,
  • ismerjék meg és tudják alkalmazni azokat az ismeretelsajátítási módszereket, technikákat, amelyekkel meglévő ismereteiket képesek kiszélesíteni, átstrukturálni,
  • biztos ismereteket szerezzenek azoknak az informatikai eszközöknek a kezelésében, amelyek az ismeretelsajátítás folyamatában nélkülözhetetlenek.

A „jó gyakorlat” kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására. Tanulási folyamat során a tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon valósul meg. A tartalmi elemek elsajátíttatásaira tanórai keretek között kerül sor, módja: megemelt óraszám (nem emelt szintű óraszám) a matematika- és informatikaképzésben, valamint az egyéb tanórákon a kommunikációs ismeretek domináns kezelése. A tanórák szervezése az egyéni haladási tempót figyelembe véve történik, kulcsfontosságú a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása.

A programban szereplő tevékenységi formák kiemelten fejlesztik a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciákat, valamint a program jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt kap a digitális kompetencia fejlesztése, amely egyaránt áthatja a reál és humán tantárgyak tanítását.

Programunk újszerűnek, egyedinek tekinthető, mert

  • Az innováció jól időzített bevezetése segítette a szervezet megújulását.
  • Olyan tartalmi elemek jelentek meg a tanítás-tanulási folyamatainkban, amelyek hozzásegítették tanulóinkat ahhoz, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az őket körülvevő világhoz.
  • A tanulók által megszerzett ismeretek rendszerben jelennek meg tudásbázisukban. A különböző területeken szerzett ismereteket képesek integrálni.
  • A megszerzett tudás lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók az általános iskola befejezése előtt ECDL-start vizsgán adjanak számot tudásukról.
  • A speciális tanterv szerinti oktatás bővítette iskolánk kínálati lehetőségeit.